Badanie wpływu światła na intensywność fotosyntezy moczarka kanadyjska

Pobierz

f) Izotopy tego samego pierwiastka chemicznego mają różną liczbę masową.. Wynik doświadczenia Światło wpłynęło naBadanie wpływu natężenia światła na tempo przebiegu fotosyntezy.. Punkt wysycenia światłem jest to natężenie światła, powyżej którego nie wzrastaNatężenie światła ma wpływ na intensywność procesu fotosyntezy.. Najnowsze badania dowodzą jednak, że nie zawsze jest to dobrym rozwiązaniem, szczególnie w przypadku akwariów, w których nie stosuje się nawożenia CO2.przygotowanie i przeprowadzenie doświadczeń dotyczących badania wpływu natężenia światła, stężenia dwutlenku węgla oraz temperatury na intensywność fotosyntezy .. Przed doświadczeniem przygotowano dwa zestawy.. Zasoby portalu Scholaris.pl.. w wodzie wodociągowej.. Eksperci najczęściej doradzają w tym wypadku zwiększenie mocy oświetlenia przed podjęciem jakiekolwiek innych kroków.. Katalog Zasobów Dodatkowych.. Zdobywanie wyników polegało na mierzeniu objętości gazu, jaką wydzielała moczarka po 11 godzinach prowadzenia doświadczenia, w określonych warunkach pH i stężenia chlorku sodu - które były w tym doświadczeniu zmiennymi .2. analizowanie wpływu czynników wewnętrznych na intensywność fotosyntezy.. Streszczenie.. Należą do nich przede wszystkim natężenie światła i stężenie dwutlenku węgla w atmosferze.. AUTOR: Mateusz Piętak.. To z kolei zwiększa tempo fotosyntezy.zestaw 2 (z prawej strony) zawiera Moczarkę kanadyjską (Elodea canadensis Michx.).

Wnioski: Temperatura ma wpływ na intensywność procesu fotosyntezy.

Wraz ze wzrostem temperatury otoczenia wzrasta intensywność tego procesu.Kształcenie na odległość.. Do obu doświadczen potrzebne są moczarki kanadyjskie, dwie zlewki dwie probówki, dwa szklane lejki, lampa, łuczywo i zapałki.Doświadczenie: Badanie wpływu natężenia światła na intensywność transpiracji Wniosek Światło jest czynnikiem modyfikującym intensywność transpiracji, ponieważ wpływa na otwieranie się aparatów szparkowych i ogrzewanie blaszki liścia.. Mam na jutro a właściwie na wczoraj zrobić badanie wpływu natężenia światła na tempo przepiegu fotosyntezy i drugie badanie wpływu dwutlenku węgla na tempo przebiegu fotosyntezy.. Obok każdego słoja postaw lampkę: pierwszą tuż przy słoju nr 1, a drugą w odległości 1 metra od słoja nr 2.. Do jednego słoika wlano wodę wodociągową o małej zawartości dwutlenku węgla, natomiast do drugiego słoika wlano wodę gazowaną o dużej zawartości .Wzrost natężenia światła zwiększa intensywność fotosyntezy.. Czynności: · Do wszystkich zlewek nalać taką samą ilość wody.Wpływ pH wody i stężenia chlorku sodu na intensywność fotosyntezy moczarki kanadyjskiej (Elodea canadensis Michx.).. Wykonanie: do słoików włożono gałązki moczarki kanadyjskiej.. Zestaw kontrolny i próby badawcze kontrolnej Doświadczenie nr 3 WYKRYWANIE TLENU Umieść w zlewce pęd moczarki kanadyjskiej obciętymi końcami łodyg do góry..

5.Czy zawartość CO2 w wodzie ma wpływ na intensywność fotosyntezy.

Zakres intensywności światła dla większości roślin mieści się w zakresie od 1 200 do 2000 lumenów (pomiar natężenia światła).. Pierwszy słoik z moczarką postaw w odległości ok. 90cm od włączonej lampki.. Materiały: 3 zlewki 300ml, 3 patyczki, nić, lampka z Żarówką 60W, Żarówka 75W, woda, moczarka kanadyjska - 3 łodyżki jednakowej wielkości.. "Wpływ natężenia światła na intensywność fotosyntezy" - doświadczenia, plik: karta-pracy-6-wplyw-natezenia-swiatla-na-intensywnosc-fotosyntezy-doswiadczenia.doc (application/msword) Biologia na czasie ZRMoczarka kanadyjska (Elodea canadensis Michx) to bylina unosząca się w wodzie, należąca do rodzi- .. Celem badania było wykazanie wpływu stężenia dwutlenku węgla na intensywność fotosyntezy, a w związku z tym przyro-W akwariach roślinnych słaby wzrost roślin zazwyczaj jest przypisywany niewystarczającej ilości światła.. Intensywność procesu fotosyntezy u roślin jest uzależniona od wielu czynników zewnętrznych.. Licz je przez 5 minut.. Ustaw oba słoje w pomieszczeniu o słabym oświetleniu.. W zestawie pierwszym pęcherzyki tlenu wydzielane są z większą intensywnością w porównaniu z zestawem drugim, świadczy to o tym, że fotosynteza zachodzi intensywniej w zestawie pierwszym.Wpływ natężenia światła na intensywność fotosyntezy Świetlny punkt kompensacyjny jest to takie natężenie światła, przy którym ilość CO2 pobrana w procesie fotosyntezy i ilość CO2 wydzielona w procesie oddychania równoważą się..

Liczba wydobywających się pęcherzyków świadczy o intensywności fotosyntezy.

e) Każdy pierwiastek chemiczny jest mieszaniną izotopów.. Liczba fotonów świetlnych uderzających w pigmenty chlorofilowe wzrasta wraz ze wzrostem natężenia światła.. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.. Kształtowanie kompetencji kluczowych: uczeń posługuje się podstawowym słownictwem biologicznym w toku opisywania Wpływ dwutlenku węgla na intensywność fotosyntezy.d) Izotopy to odmiany tego samego pierwiastka chemicznego różniące się właściwościami fizycznymi.. Epodręczniki PO KL. Proces fotosyntezy nie zachodzi jeżeli stężenie dwutlenku węgla wynosi powyżej 0,06%.. Wlej do zlewki wodę.. Hipoteza: Temperatura otoczenia ma wpływ na proces fotosyntezy Obserwacje: U rośliny II zaobserwowano większy przyrost liści itp. w większym stopniu niż u rośliny I.. Należą do nich przede wszystkim natężenie światła i stężenie dwutlenku węgla w atmosferze.. analizowanie przystosowania roślin światłolubnych i cieniolubnych do fotosyntezywydajność fotosyntezy, wpływ barwy światła na intensywność fotosyntezy zielonych liści, ruch chloroplastów, fluorescencja chlorofilu, wzbudzenie chlorofilu jako rozpoczęcie procesu fotosyntezy.. Po upływie 2 minut rozpocznij liczenie pęcherzyków gazy wydzielanego przez roślinę..

Pędy przykryj lejkiem.Natężenie światła.

Lektury dostępne.. Narzędzia edukacyjne - wychowanie przedszkolne i kształcenie ogólne.. Odmierz dwa fragmenty łodyg z liśćmi moczarki kanadyjskiej tej samej długości, np. 10 cm.. Badanie wpływu świata na intensywność fotosyntezy.Ten film powstał przy użyciu Edytora wideo YouTube ()P r zy n i sk i m n atę że n i u św i atł a p r oc e s od d yc h an i a k omór k ow e g o ( w yd zi e lan i a d w u tle n k u w ę g la) d omi n u je n ad p r oc e se mWPŁYW NATĘŻENIA ŚWIATŁA NA FOTOSYNTEZĘ 40 W Ryc. 1.. Zestaw I kontrolny w miejscu zacienionym, natomiast zestaw II doświadczalny przy źródle światła.Badanie wpływu natężenia światła na intensywność fotosyntezy.. Intensywność procesu fotosyntezy u roślin jest uzależniona od wielu czynników zewnętrznych.. Do dwóch słojów nalej po 1 litrze letniej wody z kranu.. Gra edukacyjna "Godność, wolność i niepodległość" Chociaż jasne jest, że rośliny potrzebują światła do wzrostu, próby uprawy roślin w zbyt dużym słońcu, zbyt dużo cienia lub użycie sztucznego światła, jasno pokazują, że intensywność światła jest również ważna.. W uprawach szklarniowych wykorzystuje się suchy lód do zwiększenia produkcji biomasy.Wpływ światła na tempo fotosyntezy 38 Wpływ światła na tempo fotosyntezy: pomiar za pomocą czujnika tlenu 45 Wpływ wodorowęglanów na tempo fotosyntezy: pomiar za pomocą czujników ciśnienia 50 Pomiar syntezy glukozy podczas fotosyntezy 55 Wpływ światła na zawartość chlorofilu w liściach roślin 60 Tempo respiracji kiełkujących nasion 64 Pomiar ilości O 2I.6 przedstawia istotę fotosyntezy jako jednego ze sposobów odżywiania się organizmów (substraty, produkty i warunki przebiegu procesu) oraz planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące wpływ wybranych czynników na intensywność procesu fotosyntezy; Moczarka kanadyjska Materiał do doświadczeniaProblem badawczy: Czy temperatura ma wpływ na jakoś procesu fotosyntezy?. Obiektem badań opisywanych w tej pracy badawczej jest moczarka kanadyjska (Elodea canadensis Michx).. W każdym słoiku umieść gałązkę moczarki kanadyjskiej.. około 22 godziny temu.. Przy zwiększaniu natężenia światła intensywność fotosyntezy rośnie, przy czym jedynie do pewnej granicy.Karta pracy 6..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt