Czym były mity dla greków funkcja poznawcza

Pobierz

Opowieści te łączyły dane społeczności, miały także funkcje sakralna, gdyż zazwyczaj były związane z kultem jakiegoś bóstwa.. W posagu otrzymała szczelnie zamkniętą puszkę.. Mity możemy podzielić na :MITOLOGIA (opiekunce ogniska domowego), Demeter (bogini urodzaju) dziećmi Hery i gromowładnego Zeusa byli: Ares (bóg okrutnej wojny), Hefajstos (bóg ognia), Atena (bogini mądro- ści), Apollin (bóg światła i muzyki), Artemida (bogini łowów, lasów i pól) władzę nad wiatrami sprawował Eol, rydwanem słonecznym objeżdżał świat Helios, a poprzedzała go różanopalca bo-Funkcje mitów: poznawcza - poprzez mity ludzie starali się wyjaśnić niezrozumiałe dla nich zjawiska przyrody; światopoglądowa - mity jako podstawa wierzeń religijnych; sakralna - w mitologiach odnajdujemy wzorce rytualnych obrzędów oraz wskazówki, jak należy czcić bogów; literacka - inspiracja dla twórców kolejnych epok; motywacyjna - mity jako uzasadnienie ludzkiego losu Dlacze grecy je tworzyli: Mity to opowieści fantastyczne, za pomocą pewnych symboli ułatwiające .Mit to odpowiedź na nurtujące człowieka pytania.. Były niezwykle ważne, gdyż wyjaśniały Grekom zjawiska, których sami nie mogli pojąć.. b) Powiedz, jak powinny brzmieć przekreślone zdania, aby były prawdziwe.. 2) Objaśniały danej społeczności jej miejsce w świecie, kształtowały więź społeczną, czyli pełniły funkcję światopoglądową.Świat wartości, który daje człowiekowi szczęście, poczucie bezpieczeństwa; grono rodzinne, spokojna starość, ludzka życzliwość; - natchnienie dla artysty, odpoczynek - Kochanowski "Na lipę" - praca na roli - Rej, "Żywot człowieka poczciwego"; Praca nie męczy, zawsze jest owocna, panuje dostatek - jest to wyidealizowany wizerunek wsi - dzieciństwo - Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" (inwokacja i epilog) - przeciwstawienie wizji wojny, pokój - Baczyński .Główną funkcją mitów w zamierzchłych czasach było ukazywanie przeszłości, wyjaśnianie pochodzenia świata i człowieka, tłumaczenie zjawisk atmosferycznych, ukazywanie stosunków międzyludzkich i określanie hierarchii wartości i praw..

4.Była to funkcja kultowa, religijna oraz- dydaktyczna i poznawcza.

Mity wyrażały podstawowe prawdy o naturze świata postrzeganego przez człowieka.. Mity początkowo funkcjonowały tylko w tradycji ustnej.. Stanowiły składnik kultury oraz pełniły funkcje poznawcze i światopoglądowe.. Były bardzo ważnym czynnikiem konsolidującym społeczeństwo, stanowiącym twórczy składnik kultury oraz pełniły funkcje religijne i światopoglądowe i poznawcze.. Reklama Odpowiedź 4.0 /5 42 gmikip00wi8Czym dla starożytnych Greków były mity.. obdarzył jakąś szczególną właściwością.. Jak powstał on sam, jak powstał Bóg; zaspokajał ciekawość człowieka dotyczącą jego relacji ze światem; MITYZACJA, czyli uniwersalizm mitu: mit w starożytności był sacrum - opowieścią o świętości.. Mit tłumaczył zjawiska namacalnego świata przyrody i umiejscawiał go w uniwersum tworzonym przez absolutystyczne ujęcie sensu istnienia człowieka w planie boskim, niezależnie od tego, czy dana kultura uznawała wielobóstwo czy tworzyła religię monoteistyczną, w mitach zawsze pojawiał się ów pierwiastek absolutu, który był przyczyną każdej cząstki świata, nadając jej tor, sens, wyznaczając koniec.Głównymi funkcjami mitów były: sakralna ( przyczyniały się do kultów poszczególnych bóstw), poznawcza ( objaśniały świat, mówiły o odwiecznych prawach, które rządzą ludzka egzystencją) i społeczna ( polegająca na zespalaniu społeczności, które były ze sobą związane tymi samymi wierzeniami!.

Stanowiły wytłumaczenie wszelkich zjawisk przyrodniczych, które przerażały ówczesnych Greków.Była to funkcja kultowa, religijna oraz- dydaktyczna i poznawcza.

Mit tłumaczył zjawiska namacalnego świata przyrody i umiejscawiał go w uniwersum tworzonym przez absolutystyczne ujęcie sensu istnienia człowieka w planie boskim, niezależnie od tego, czy dana kultura uznawała wielobóstwo czy tworzyła religię monoteistyczną, w mitach zawsze pojawiał się ów pierwiastek absolutu, który był przyczyną każdej cząstki świata, nadając jej tor, sens, wyznaczając koniec.Funkcje mitów:-światopoglądowa-poznawcza-kulturotwórcza-wyjaśniająca - (pochodzenie kosmosu-mity kosmogoniczne, bóstw-teogoniczne, człowieka - antropogeniczne, genealogiczne - rody)Mit, jest to gatunek epicki opisujący wierzenia danej społeczności; opowiada historię wiary i samego zarania (kosmogonia i teogonia); w mitologii greckiej występuje politeizm, czyli jest wielu bogów posiadających nadprzyrodzone cechy; pierwotnie mit występował tylko w formie ustnej, ale gdy tracił bezpośredni związek z wierzeniami i kultem zostawał zapisany; w życiu Greków, mity .Mity spełniają następujące funkcje: 1) Poznawcza- Objaśniał ludziom świat, tłumaczył zjawiska natury..

Funkcja poznawcza w literaturze może się odnosić również do tych dzieł, które, na przykład, opowiadają o ważnych wydarzeniach historycznych, dzięki czemu czytelnik będzie miał szansę na zdobycie nowych informacji.Mity Greków pełniły w ich kulturze kilka podstawowych funkcji.

Wśród mitycznych historii możemy wyróżnić antropogeniczne, które objaśniały w jaki sposób powstał człowiek, .Zgodnie z grecką mitologią, wytłumaczeniem dla piorunów i grzmotów miał być Zeus, czołowe bóstwo greckiego panteonu, którego atrybutem był właśnie piorun.. * motywacyjna - mity jako uzasadnienie ludzkiego losu.. pan = wszystko i doron = dar), gdyż była ona darem dla ludzi od wszystkich bogów.. W nauce sformułowano .Funkcje mitów: poznawcze - czyli dzięki mitom ludzie wyjaśniali pewne niezrozumiałe zjawiska przyrody, np. burzę z piorunami; światopoglądowe - mity były podstawą wierzeń religijnych; sakralne - mity przedstawiały wzorce rytualnych obrzędów, nakazywały, jak czcić bogów.Podstawowe funkcje mitu:- funkcja poznawcza - uzasadniały i pomagały w interpretacji rozmaitych niezrozumiałych dla ówczesnego człowieka wydarzeń,- funkcja sakralna - wprowadzały do życia społecznego kult rozmaitych bóstw,- funkcja światopoglądowa - stanowiły podstawę religii i porządku społecznego,Funkcje mitów: 1) Objaśniały niezrozumiałe zjawiska przyrody, kształtowały wyobrażenia o świecie, czyli pełniły funkcję poznawczą.. Dlatego ich znaczenie i żywotność była o wiele większa niż trwałość religii, z którą były związane.. Nadano jej imię Pandora (z grec.. Jednak opowieści mityczne można oderwać od czasu, przestrzeni i miejsca.Mity pełniły ważną funkcję w życiu starożytnych Greków, ponieważ porządkowały ich wiedzę o świecie..

oraz Hezjoda (VII w.p.n.e) - stała się oficjalna podstawą wierzeń starożytnych greków Funkcje mitu: - poznawcza - uzasadnianie i interpretacja różnych niezrozumiałych dla człowieka zjawisk, zdarzeń- Mity przez starożytnych Greków odbierane były jako część historii i dziedzictwa ich państwa.

Funkcja poznawcza - dawały grupie, do której były kierowane, szansę zrozumienia i możliwość interpretacji zjawisk przyrodniczych (na przykład pory roku) i geograficznych (rzeki i góry), z którymi stykali się na co dzień.Mit - opowieść o bóstwach i istotach nadprzyrodzonych, przekazywana przez daną społeczność, zawierająca w sobie wyjaśnienie sensu świata i ludzi w ich doświadczeniach zbiorowych oraz indywidualnych lub wywodzące się z tradycji ustnej ponadczasowe, anonimowe opowiadanie o postaciach nadprzyrodzonych, które trwa w kulturze dzięki ciągłym transformacjom i reinterpretacjom dokonywanym przez pisarzy, przy zachowaniu jednocześnie swojego pierwotnego sensu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt