Odpowiedź na zalecenia pokontrolne wzór

Pobierz

Kontrole finansowe w gminnych jednostkach organizacyjnych będą przeprowadzane każdego roku stosownie do .Odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne znak NK-1.1611.1.2013.SR z lipca 2013 r.i wydane zaleceniapokontrolne z kontroli planowej przeprowadzonej w dniach 3-12 czerwca 2013 r. Załączniki: 3 Odpowiedź na zalecenia pokontrolne.pdf.. Adresat wystąpienia (podmiot kontrolowany lub organ sprawujący nad nim nadzór) jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu, nie dłuższym niż 30 dni, zawiadomić odpowiedni organ Państwowej Inspekcji Pracy o terminie i sposobie realizacji wniosków pokontrolnych.- odpowiedź na wniosek Nr 2/15, wystosowana została po terminie określonym w art. 237 § 1 w związku z art. 244 § 1 Kpa; - skarga Nr 3/15 oraz skarga na Sekretarza Gminy wniesiona za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 19 sierpnia 2015 r., na dzieńWnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ARKA z siedzibą w Kielcach, ul. Piekoszowska 126 w zakresie prawidłowości danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznych informacjach o aktualnej liczbie uczniów/wychowanków, prawidłowości rozliczenia dotacji oraz w zakresie przeznaczenia i wykorzystania środków .Burmistrz Zalewa pismem z 27 listopada 2018 r., znak: GP.600.61.2018.KJ, odpowiadając na zalecenia pokontrolne poinformował o zobowiązaniu kierownika referatu do wnikliwej analizy wpływających wniosków do referatu i rozpatrywania ich zgodnie z właściwościąNp..

PrzykładyZalecenia pokontrolne.

W zakresie danych ogólnych: A.d.. W postępowaniu kontrolnym: 1.1.. W zakresie danych ogólno- organizacyjnych: .. Adamów-gmina-odpowiedź na zalecenia .Odpowiedź na zalecenia Komisji Rewizyjnej zawarte w protokole nr 24/05 z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy Odpowiedź na zalecenia KOmisji Rewizyjnej zawarte w protokole nr 20/05 z kontroli przeprowadzonej w Klubie Sportowym "Gopło" w KruszwicyOdpowiedź Prezydenta Miasta Chorzów na wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.. pobierz.. Wzór notatki urzędowej z kontroli, stanowiący załącznik nr 1.2 do zarządzenia; >>> 1.3.Odpowiedź na zalecenia pokontrolne RIO (PDF, 483.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2018-01-30 | Data wytworzenia informacji: 2018-01-30 Pobierz dane XML Odpowiedź na zalecenia pokontrolne RIO Drukuj informację Odpowiedź na zalecenia pokontrolne RIOW związku z powyższym sugeruję korzystanie z udostępnionych wzorów, gdyż czytelna i jednoznaczna odpowiedź na wystąpienie może zmniejszyć prawdopodobieństwo ponownej kontroli inspektora pracy w zakładzie.. Wszczynanie waśni, nieporozumień nie sprzyja temu, a już na pewno nie służy młodzieży, dla której w tej szkole jesteśmy.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne RIO.I.092.72.2012 z dnia 12 października 2012 r. Informacja ogłoszona dnia 2013-01-21 13:58:54 przez Rafał Piechocki..

Wystąpienia pokontrolne za 2015 rok.

Kultura bezpieczeństwa - Wzór sprawozdania szkoły (format: pdf) podgląd.. Nawiązując do wystąpienia pokontrolnego RIO - II - 60/59/2004 z dnia 13 grudnia 2004 roku przesyłam sprawozdanie w formie pisemnej i elektronicznej (dyskietka) z realizacji zaleceń pokontrolnych.. Treść zalecenia pokontrolnego: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Podstawa prawna zalecenia pokontrolnego .Zalecenia pokontrolne prezentuje wzór 6 i obejmują one: — podstawę prawną sformułowania zaleceń, — informację o istocie kontroli, której dotyczą, — uwagi i wnioski ukierunkowane na usunięcie nieprawidłowości i uchybień ujawnionych podczas przeprowadzonej kontroli oraz opisanych w protokole pokontrolnym.. 3.pobierz.. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (t.j.. RIO-II-60/69/2005 informuję o sposobie realizacji stwierdzonych w wyniku kontroli gospodarki finansowej gminy nieprawidłowości : 1.. Odpowiedź na Nakaz, Nakaz ustny, Wystąpienie, Polecenie inspektora pracy (format: pdf) podgląd.. Odpowiedz na Nk Nu Ws Pu.pdf.. Białystok, 25 kwietnia 2006 r. OR.II.0911-3/06.. Wystąpienia pokontrolne za 2009 rok.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli nr P/11/134 W okresie od 2 sierpnia 2011 r. do 30 września 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła w Urzędzie kontrolę utrzymania przez gminy czystości i porządku w miejscach publicznych.Wystąpienie powinno zawierać wnioski pokontrolne (wnioski o usunięcie stwierdzonych naruszeń) i ich podstawę prawną..

Wystąpienia pokontrolne za 2013 rok.

My chcemy pracować w normalnej atmosferze.. Wzór protokołu kontroli stanowi ZAŁĄCZNIK nr 6.. Dyrektor Delegatury.. pobierz plik: [ Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne RIO ] pobierz plik: [ Załącznik do odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne RIO ] utworzony: 07-07-2004 / modyfikowany: 23-08-2004. wprowadził (a): Daniel Mitros.ZALECENIA POKONTROLNE Na podstawie art. 22 pkt 8 i art. 127 ust.. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w protokole zamieszczane są zalecenia pokontrolne (pkt 1.15) wydawane przez Starostę, nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie wskazanym przez Starostę.. Link otwiera się w nowej karcie.. Wzór protokołu kontroli, stanowiący załącznik nr 1.1 do zarządzenia; >>> 1.2.. Wystąpienia pokontrolne za 2011 rok.. Wystąpienia pokontrolne za 2014 rok.. Dla zapewnienia przejrzystości dokumentu oceny i uwagi powinny być przedstawiane w punktach, według wagi/istotności stwierdzonych ustaleń i ocen.Odpowiedź na zalecenia (PDF, 6.5 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-10-09 11:50:32 | Data wytworzenia informacji: 2014-10-06 Pobierz dane XML Odpowiedź na zalecenia pokontrolne RIO Drukuj informację Odpowiedź na zalecenia pokontrolne RIOOdpowiedź na wystąpienie pokontrolne po kontroli PIP - BIP - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu.W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z dnia 27 stycznia 2006r..

Wystąpienia pokontrolne za 2012 rok.

Załączniki.. W związku z otrzymaniem wystąpienia pokontrolnego po przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu województwa podlaskiego w powiązaniu z budżetem państwa .Odpowiedz Prezydenta Miasta na wystąpienie pokontrolne nik, wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających.W odpowiedzi na pismo z dnia 11. prawie zawsze piszą, że trzeba zwiększyć działania wobec dłużników alimentacyjnych, albo wprost , że należy występować do Sądu z powództwem o alimenty- Jeżeli nie podano konkretnych działań, to trzeba wymyślić co się zrobi w tym kierunku odpowiadając na te zalecenia, a potem zrobić to zanim UW zapyta czy to jest zrobione lub tak żeby to zrobić przed kolejną kontrolą.Odpowiedź na zalecenia pokontrolne NIK.. Dz. U. z 2013 r. Nr 182, ze zm.) oraz § 5 rozporzqdzenia Ministra Polityki Spolecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy spolecznej (Dz. U.Określa się wzory druków stosowanych w działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy: 1.. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne RIO.I.092.72.2012 z dnia 12.12.2012 (PDF, 3 MiB) .Zarządzenie pokontrolne WIOŚ , pamiętaj o realizacji zaleceń i odpowiedzi Zarządzenie pokontrolne, które otrzymuje po kontroli inspektora danego wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, właściciel jednostki kontrolowanej, jest dokumentem wymagającym podjęcia konkretnych działań i terminowej odpowiedzi.Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, jest obowiązany powiadomić: 1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń; 2) organ Po kontroli kuratoryjnej otrzymałam zalecenia pokontrolne.Wystąpienie pokontrolne, sporządzone na podstawie wyników kontroli przeprowadzonej przez inspektorów regionalnej izby obrachunkowej i opisanych w protokole kontroli, wskazuje: • źródła i przyczyny nieprawidłowości, • ich rozmiary, • osoby odpowiedzialne,Wystąpienia/zalecenia pokontrolne za 2016 rok.. Szargają dobre imię Pani dyrektor, ale także nasze, Grona Pedagogicznego.. Zalecenia pokontrolneOskarżenie o działania niezgodne z prawem, na szkodę szkoły są oburzające.. Najwyższej Izby Kontroli..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt